Selgusid ITSVET projekti raames teostatud IT turbe uuringu tulemused

„ITSVET“ projekti raames küsitleti Eesti, Soome ning Läti ettevõtjaid ning uuriti väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate käest, millised on nende nõuded infoturbele ning eeldused ja soovid antud valdkonnas. Vastanuid oli 200 asutusest. Kõige suuremat muret IT turvalisuse ees tunnevad valitsusasutused ning IT sektoris tegutsevad ettevõtted.

Küsitlusest selgus, et nõuded infoturbespetsialistidele on kõrged ning hõlmavad mitmeid IT valdkonna spetsiifilisi teadmisi. 64% vastajatest pidasid oluliseks võrgu administreerimisoskusi, 28% teadmisi riskijuhtimisest ning tarkvaraarendusest ning 8% finantsjuhtimisest.

40% vastanutest kinnitasid, et nende ettevõtetes on toimunud viimase 12 kuu jooksul infoturbeintsidente. Intsidentide maht võib olla suuremgi kuna 17% vastanutest tõdesid, et nende ettevõtetes ei tegeleta infoturbeintsidentide analüüsi ning jälgimisega. Märkimisväärne on ka fakt, et intsidentide toimumist tunnistasid Lätis 47%, Eestis 36% ning Soomes 30% vastanutest.

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes on küberkuritegevuse ohvriks langemise risk suurem, kuna väikeettevõtetel ei ole piisavalt ressursse palgata infoturbeeksperte, niisamuti ei ole kasvanud populaarsus infoturvet teenusena osta. Infoturbeteenust tarbib Soomes 32%, Eestis 10% ning Lätis vaid 8% vastanutest.

79% vastanutest pidasid IT turvalisuse eest vastutavateks süsteemiadministraatoreid, 46% nimetasid infoturbespetsialiste. Küsimusele, kui kerge on koduturul palgata infoturbespetsialiste, vastasid 1 kuni 5 (1 - väga lihtne, 5 – väga keeruline) palli skaalal riigid järgmiselt: Läti 4,01. Eesti 3,66. Soome 3,21.

Peaaegu pooled (47%) vastanutest pidasid minimaalseks sobivaks haridustasemeks infoturbespetsialisti puhul bakalaureusekraadi. Vaid 19% olid valmis palkama ka diplomiga infoturbespetsialisti. 31% vastanutest pidasid vajalikuks ka 1-3 aastast varasemat töökogemust.

ITSVET projekti eesmärgiks on välja arendada partnerriikide sh ka Eesti jaoks kutsehariduse tasemel IT turvalisuse nooremspetsialisti õppekava, selle uuenduslik sisu ja koolitusmetoodika.
Sulge